Emissieloos werken: hét thema van twee grote opdrachten die Andergie uitvoerde

Andergie helpt bedrijven bij het realiseren van veranderingen en aanpassingen rondom de energietransitie. Een belangrijk onderwerp in de energietransitie is op dit moment emissieloos werken. Het afgelopen jaar richtte Andergie zich daarom op twee grote opdrachten met dit thema; één gericht op het analyseren van en adviseren over verschillende laadscenario’s bij het versterken van de IJsselmeerdijk, en het andere met als opdracht het realiseren van een handreiking voor laadinfrastructuur bij dijkversterkingsprojecten. In dit artikel lees je over de opdrachten, het belang ervan, het proces en het eindresultaat. Ook word je op de hoogte gebracht over de workshop die Andergie aanbiedt op basis van de opgedane kennis tijdens deze twee opdrachten.

Opdracht 1: advies emissieloos werken bij versterken IJsselmeerdijk

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland richtte Andergie zich op het thema ‘emissieloos werken’ voor het project Versterking IJsselmeerdijk in Flevoland, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarmee de waterschappen en het Rijk de dijken willen versterken en daarmee ons land waterveilig willen maken. Voor dit project onderzocht Andergie specifiek het emissieloos werken met de voertuigen die worden ingezet bij het werk aan de dijk. Daarvoor deed Andergie onderzoek naar de verschillende, mogelijke duurzame laadscenario’s voor deze voertuigen tijdens het realiseren van de versterking van de 17 kilometer lange IJsselmeerdijk.

De wens van het waterschap en de taak van Andergie

Het waterschap wil tijdens de realisatiefase van het versterken van de dijk (2025-2028) voldoende vermogen zo dicht mogelijk bij de werkzaamheden hebben om te kunnen voldoen aan de duurzame-energievraag om emissieloos te kunnen werken met de voertuigen die de aannemers hiervoor inzetten. De taak van Andergie was om voldoende locaties met transportcapaciteit te vinden waar tijdelijke laadpleinen kunnen worden gerealiseerd, om de toekomstig aannemer van de versterking van de IJsselmeerdijk te faciliteren om emissieloos te kunnen werken. De onderliggende uitdaging was een gebied dat volledig op slot zat ivm congestie bij de regionale netbeheerder.

Om de beste laadscenario’s te bepalen, moest Andergie verschillende mogelijke laadscenario’s beschrijven, uitwerken en voorbereiden zodat het waterschap kan besluiten om opdracht te geven tot het realiseren van benodigde voorzieningen en/of dat het waterschap in de aanbesteding naar de markt duidelijk kan aangeven welke voorzieningen voor de aannemer beschikbaar zijn of kunnen worden gerealiseerd.

Het proces en het uiteindelijke adviesrapport

Andergie richtte zich voor het project op een zestal onderdelen:

 • vaststellen van de energievraag;
 • opstellen van een afwegingskader;
 • uitvoeren van een omgevingsscan op potentiële locaties;
 • uitvoeren van een scenario analyse;
 • opstellen van een businesscase;
 • vastleggen van contractafspraken.

Je ziet hieronder een afbeelding van de omgevingsscan die Andergie deed als onderdeel van het advies aan Waterschap Zuiderzeeland

Opdracht 2: handreiking laadinfrastructuur dijkversterkingsprojecten

Naast de opdracht van Waterschap Zuiderzeeland was er nog een opdracht vanuit een waterschap van het HWBP; het schrijven van de handreiking laadinfrastructuur dijkversterkingsprojecten in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest, Groningen, die landelijk ingezet kan worden. Het waterschap wilde weten wat de mogelijkheden waren om de kosten voor de laadinfrastructuur te beperken; die zijn op het moment erg hoog en de transitie naar emissieloos werken is bij de dijkversterkingsprojecten van het HWBP in volle gang; daarmee wil het de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof verminderen en gehoor geven aan het klimaatbeleid, het Schone Lucht Akkoord en het stikstofbeleid. Andergie werd gevraagd om in samenwerking met de opdrachtnemer, Antea Group, voor deze opdracht te onderzoeken hoe die kosten omlaag kunnen.

Het onderzoek en de resultaten

Om tot de inhoud voor de handreiking te komen, deden Andergie en Antea Group interviews, deskresearch en keken ze naar leerpunten uit lopende projecten (waaronder het project IJsselmeerdijk). Met de handreiking worden alle waterschappen geholpen in hun stap naar emissieloos werken tijdens het versterken van de dijken. In de daaruit gekomen handleiding staat een set aan maatregelen en staan aanbevelingen over emissieloos werken die de waterschappen helpen om duurzaam aan het werk te gaan tijdens het verstevigen van de dijken.

De belangrijkste maatregelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen om daarmee tot doelmatige investeringen te komen:

 • projecten slim bundelen;
 • op tijd beginnen met het inventariseren van de aansluitingen;
 • basisbelasting en gebruik flexibiliteit bepalen;
 • zo veel mogelijk gebruikmaken van de netaansluiting op locatie om transportbeweging te minimaliseren;
 • vroegtijdig bepalen wat de toekomst van de laadinfrastructuur wordt.

De volledige handreiking kun je vanaf 5 juni online lezen; die wordt die dag gepresenteerd tijdens de Duurzame Dijkendag en is tot dat moment nog even niet inzichtelijk.

Meld je aan voor onze workshop emissieloos werken

Andergie biedt een workshop aan voor onder andere waterschappen, projectteams van waterbedrijven en netbeheerders, ter ondersteuning van het proces van grote infraprojecten die voorbereidingen willen treffen om emissieloos te kunnen werken.